29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ondernemingen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die verder gaat dan het belang van aandeelhouders alleen;

overwegende, dat continuïteit en duurzaamheid van ondernemingen bijdragen aan het vestigingsklimaat in Nederland;

overwegende, dat in het Aanvullend Beleidsakkoord wordt uitgesproken dat een herijking van het belang van aandeelhouders versus overige stakeholders nodig is, waarbij in het bijzonder recht moet worden gedaan aan de positie van werknemers;

verzoekt de regering om in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties te onderzoeken hoe ondernemingsraden intensiever betrokken kunnen worden bij overnames, fusies, splitsingen of verplaatsingen van in het bijzonder internationale ondernemingen, en welke mogelijkheden er zijn om het adviesrecht en het instemmingsrecht te versterken;

verzoekt de regering, de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Klaver

Gesthuizen

Ortega-Martijn

Naar boven