29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 258 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 augustus 2010

In uw brief van 9 augustus vraagt u om een reactie op het bericht dat werklozen een uitzendbaan moeten accepteren en over de bemiddeling van werklozen naar werk door uitzendbureaus (Telegraaf d.d. 5 augustus 2010). Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.

Samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche

De meerwaarde van samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche is evident. Op de werkpleinen wordt al geruime tijd nauw samengewerkt door UWV en de uitzendbranche, onder andere ook door uitwisseling van vacatures via werk.nl. Er is geen sprake van nieuwe samenwerkingsafspraken, zoals in het bewuste artikel wordt gesuggereerd. De speeddates zijn een verdere invulling van de samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche. Hierbij worden recent werkloos geworden werknemers die goed bemiddelbaar zijn, gericht in contact gebracht met uitzendbureaus teneinde snel ander passend werk voor hen te vinden. De werkzoekenden voeren op het werkplein korte gesprekken met verschillende intercedenten en enkele werkcoaches. Deze werkwijze is gestart in Den Bosch en zal ook op andere werkpleinen worden toegepast.

De samenwerking met de uitzendbureaus is een goed voorbeeld van publiek, private samenwerking en past goed bij de voor een effectief gebruik van re-integratiemiddelen belangrijke selectieve inzet. De instroom van nieuwe werklozen bestaat voor een groot deel uit goed gekwalificeerde mensen zonder persoonlijke belemmeringen. Deze mensen zijn beter geholpen met een snelle bemiddeling naar werk, dan bij de inkoop van een re-integratietraject. De inzet van de uitzendbureaus draagt bij aan deze snelle bemiddeling naar ander passend werk, waarbij er voor de goed bemiddelbare werklozen geen publiek re-integratiegeld ingezet hoeft te worden en zij toch snel naar ander passend werk worden begeleid. Daarnaast ontstaat er voor UWV meer ruimte om zich te richten op die werklozen, die meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van ander passend werk.

Kan van WW-ers worden verlangd dat zij meewerken aan bemiddeling naar uitzendwerk?

Van werkloze werknemers kan worden gevergd dat zij meewerken aan bemiddeling naar passende arbeid via het uitzendbureau en dat zij via het uitzendbureau aangeboden passende arbeid aanvaarden. Indien een werkloze werknemer zich niet aan deze verplichtingen houdt, is het UWV (niet het uitzendbureau) bevoegd een maatregel op de WW-uitkering toe te passen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de maatregel oplopen tot een blijvende weigering van de WW-uitkering. Dit is staand beleid en ondergaat geen wijziging door de verdere invulling van de samenwerkingsafspraken tussen UWV en de uitzendbranche.

De term passende arbeid is ingevuld via de Richtlijn passende arbeid 2008. Op grond hiervan kan een WW-gerechtigde die korter dan 6 maanden werkloos is, zich in beginsel richten op arbeid op het niveau waarvoor hij zich door opleiding en/of werkervaring heeft gekwalificeerd. Als echter werkhervatting op het eigen niveau niet binnen afzienbare termijn valt te verwachten, moet betrokkene in afwachting daarvan – bij wijze van tijdelijke opvularbeid – een aangeboden uitzendbaan aanvaarden, ook als het niveau daarvan niet overeenstemt met de eerder verrichte arbeid. Na één jaar werkloosheid is in beginsel werk op alle niveaus passend. Gedurende het eerste jaar van werkloosheid geldt, ook voor opvularbeid, dat werk niet passend is als het loon minder bedraagt dan de hoogte van de WW-uitkering.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven