29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 236
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2010

In reactie op de tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2009 aangenomen motie van leden Van Hijum (CDA) en Spekman (PvdA) over de bevordering van een duaal werkleeraanbod bij uitkering voor inburgeraars (Kamerstuk 2009–2010, 32 123 XV, nr. 18, Tweede Kamer) wil ik u, mede namens de minister voor WWI, het volgende antwoorden.

Het kabinet deelt het uitgangspunt dat inburgering een element moet zijn bij de re-integratiedienstverlening. Dit kan de stap naar werk versnellen. Inzet is een integrale dienstverlening. In dat kader moet in 2011 80 procent van de inburgeringsvoorzieningen duaal zijn ingericht.

Het UWV dient inburgeraars zo snel mogelijk een duaal traject aan te bieden. Aan de uitvoeringspraktijk om inburgeraars in te schrijven op beroepen met weinig vacatures wordt een einde gemaakt. UWV heeft mij laten weten de vestigingen onmiddellijk te hebben geïnstrueerd om deze werkwijze – daar waar dit de praktijk zou zijn – te beëindigen. In augustus 2009 waren er nog 1177 van dergelijke inschrijvingen, begin februari 2010 nog maar 46.

Eind 2010 moet de integrale dienstverlening (en daarmee de aandacht voor duale trajecten) op de werkpleinen zijn geïmplementeerd. Met de ketenpartners zijn afspraken gemaakt om dit te realiseren. In dat kader zijn half februari jl. afspraken gemaakt met ketenpartners VNG, Divosa en UWV om extra te investeren in de bevordering van duale trajecten Werk en Inburgering bij vooral de eerste schakel in de dienstverlening aan werkzoekenden: de klantherkenning (is er sprake van een taal- of inburgeringsbehoefte dan wel inburgeringsplicht) en de diagnosestelling als eerste stap naar een volledig integrale aanpak.

Door afstemming op een vroegtijdig moment te realiseren, kan worden voorkomen dat inburgering en re-integratie gescheiden trajecten blijven. Uitgangspunt blijft uiteraard wel dat het belang aan het werk te komen voorop staat. Afgesproken is dat VNG, Divosa en UWV in afstemming met WWI en SZW gezamenlijk een plan opstellen om de integrale intake op de werkpleinen op een efficiënte en effectieve manier te realiseren, zodat deze daadwerkelijk deel gaat uitmaken van de reguliere werkwijze op de werkpleinen. Doel is hiermee het aantal gecombineerde re-integratie en inburgeringstrajecten aanzienlijk te vergroten.

Uiteraard laat dit onverlet dat het UWV en gemeenten in individuele situaties moeten afwegen welk aanbod de meeste waarborgen biedt voor een duurzame arbeidsinschakeling. Dit is de kerngedachte van maatwerk. Binnen de ruimte die de Wet werk en bijstand biedt kan er dan ook in individuele gevallen worden besloten om inburgeraars tijdelijk ontheffing te verlenen van een arbeidsverplichting.

Het innovatietraject van de minister voor WWI en het Algemeen Ketenoverleg (AKO) «duaal en re-integratie» betreft de zes pilots waarbij op werkpleinen goede voorbeelden worden ontwikkeld om inburgering (integraal) te verankeren in het dienstverleningsconcept van de keten werk en inkomen. Deze pilots zijn inmiddels afgerond. Het eindrapport gaat hierbij1.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven