29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 232
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2010

Op 10 december 2009 is van de leden Ortega-Martijn en Vermeij (32 123 XV, nr. 34) een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht over te gaan tot het instellen van een meldpunt klachten particuliere arbeidsmarktinitiatieven, waarbij specifiek gezocht wordt naar oplossingen voor de ondervonden en geconstateerde bureaucratische belemmeringen. Met deze brief geef ik u mijn reactie op de motie.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het verbeteren van de geïntegreerde dienstverlening. Het bieden van een op maat gesneden dienstverlening en het wegnemen van bureaucratische belemmeringen in de uitvoering is hierbij het uitgangspunt. Op de lokale en regionale werkpleinen zijn voor werkgevers diverse loketten ingericht: werkgeversservicepunten, leerwerkloketten, brancheservicepunten en mobiliteitscentra. Dit jaar nog worden plannen uitgewerkt om deze loketten verder te stroomlijnen en te komen tot een nog eenduidigere en toegankelijke werkgeversdienstverlening. Werkgevers moeten zowel op de lokale als regionale werkpleinen terecht kunnen met al hun vragen en ideeën over werk, re-integratie en ontslag.

Voor schriftelijke klachten kan men terecht bij het reguliere centrale klachtenbureau van het UWV (Klachtenbureau UWV, Postbus 58071, 1040 HB Amsterdam). Ook kunnen werkgevers klachten kenbaar maken via internet (www.uwv.nl). Telefonische klachten kunnen worden gemeld via de UWV werkgeverstelefoon, telefoonnummer 0900 – 9295 van 8.00–17.00uur. Daar waar men klachten heeft over gemeenten, kan men terecht bij de gemeentelijke klachtencommissies. Daarnaast is er een onafhankelijk loket waar bedrijven zich kunnen melden met klachten over onduidelijke regelgeving, onduidelijke procedures en slechte dienstverlening: het meldpunt regelgeving van het ministerie van Economische Zaken (www.antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt).

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik toegezegd bij het UWV te bevorderen dat men met bepaalde vragen terecht kan op verschillende locaties bij de werkgeversservicepunten. Nu alle mogelijkheden voor werkgevers om vragen en klachten in te dienen in kaart zijn gebracht, constateer ik dat voldoende gewaarborgd is dat werkgevers op diverse plekken terecht kunnen met vragen en klachten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven