29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 216
BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2009

In de begroting 2010 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die deze week in de Kamer zal worden behandeld, is een besparing gepresenteerd als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011.

De maatregel houdt in dat nieuwe AOW-uitkeringsgerechtigden met een partner jonger dan 55 jaar vanaf 2011 geen recht meer hebben op een partnertoeslag. Het achterliggende idee van de maatregel is dat de participatiemogelijkheden van deze jongere partners nog reëel zijn.

In de begroting 2010 wordt op pagina 19 en 20 melding gemaakt van de besparingen als gevolg van deze maatregel. Hierin wordt gemeld dat de besparing € 27 miljoen en € 77 miljoen oplevert in respectievelijk 2011 en 2012 en dat de besparing oploopt naar € 170 mln in 2014. Daarbij zijn door het kabinet middelen gereserveerd (in totaal 100 miljoen euro) om te voorkomen dat mensen door deze maatregel, vanwege de vermogenstoets in de bijstand, gedwongen worden hun huis te verkopen.

Nieuwe analyses op basis van meer gedetailleerde databestanden van CBS en SVB hebben tot een ongunstige bijstelling van de ramingen geleid. Volgens de nieuwe inzichten is de populatie van AOW-uitkeringsgerechtigden met een partner jonger dan 55 jaar in de periode 2011 – 2014 aanzienlijk kleiner dan aanvankelijk werd aangenomen. Om deze reden valt de besparing aanzienlijk lager uit.

Besparing door invoering leeftijdsgrens

AOW-partnertoeslag20102011201220132014
Stand begroting 20100– 27– 77– 123– 170
Besparingsverlies016406285
Nieuwe raming*0– 11– 37– 61– 85

*) Hierin is de extra opbrengst bij de 6% korting op de AOW-partnertoeslag verdisconteerd.

De besparingsverliezen lopen op van € 16 miljoen in 2011 tot € 85 miljoen in 2014.

Hiermee ligt er voor 2011 en latere jaren een taakstelling op de SZW-begroting ter grootte van deze besparingsverliezen (ter grootte van 16 miljoen in 2011 oplopend tot 85 miljoen in 2014).

In de begroting 2010 is al aangekondigd dat:

«het kabinet naar wegen zal zoeken om de tegemoetkomingen in de sociale zekerheid, die geïntroduceerd zijn ter compensatie van de koopkracht als gevolg van wijziging in de fiscale sfeer, nog uitsluitend toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden in Nederland».

Wij onderzoeken de mogelijkheden om de taakstelling die resulteert als gevolg van de hier gemelde besparingsverliezen primair met dit beleid in te vullen. De concrete invulling zullen wij aan u voorleggen met indiening van het desbetreffende wetsvoorstel, uiterlijk bij begroting 2011.1

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma


XNoot
1

De brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voorlichting inzake afschaffing AOW-partnertoeslag 2015 is gepubliceerd als kamerstuk 29 389/29 544, nr. 22.

Naar boven