29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 1016 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2020

Hierbij zend ik u de rapportage «Cao-afspraken 2019» over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s1.

De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, onderkant van het loongebouw, afstand tot de arbeidsmarkt, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, normale arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, flexibele beloningsvormen en oudere werknemers. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,9 miljoen werknemers, dat is 87% van alle werknemers onder een cao.

Contractloonmutatie

De rapportage toont een gemiddelde contractloonontwikkeling van 2,5% in 2019 op niveaubasis2. In vergelijking met 2018 ligt de gemiddelde contractloonmutatie in 2019 0,4%-punt hoger. De contractloonmutatie op niveaubasis is in 2019 gemiddeld 2,7% in de marktsector, 2,0% in de overheidssector en 2,4% in de zorgsector. Naar economische sector bezien is de mutatie op niveaubasis het hoogst in de sector industrie (3,6%) en het laagst in de sectoren handel en horeca en vervoer en communicatie (2,2%).

De inflatie bedraagt in 2019 1,6% (CBS, CPI afgeleid). Het beeld is dan ook dat de gemiddelde contractloonstijging boven het inflatieniveau ligt. In 2018 was dit eveneens het geval.

Voor 2020 is het zeer voorlopige beeld dat de contractlonen op niveaubasis met 2,7% stijgen. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op 51 steekproefakkoorden, van toepassing op ruim 2,8 miljoen werknemers (i.e. 59% van de steekproef). Het onderzoek naar de ontwikkeling van de contractlonen is tot stand gekomen voor de coronacrisis. De gevolgen van de coronacrisis zijn hierin dus niet verwerkt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Niveaubasis betekent dat géén rekening is gehouden met overloopeffecten i.e. de effecten van afspraken uit 2018 over wijzigingen in beloningen die doorwerken in 2019 en de afspraken uit 2019 die doorwerken naar 2020. Bij jaarbasis tellen deze effecten wél mee. In Bijlage II van de cao-rapportage staat een nadere toelichting op de berekeningswijze van de contractloonmutatie.

Naar boven