Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529544 nr. 10

29 544
Arbeidsmarktbeleid

nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2004

Tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid op 27 oktober jl. (29 544/27 223, nr. 7) heb ik toegezegd u over een aantal zaken nader schriftelijk te informeren. Ten eerste heeft u verzocht na te gaan in hoeverre het Rijk zelf verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de arbeidsdeelname van specifieke groepen op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft u verzocht te worden geïnformeerd over ID- en WIW-banen en over de prestaties van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

De informatie betreffende de arbeidsdeelname van specifieke groepen treft u in bijgevoegde bijlage aan. Hieruit kan ten aanzien van de onderscheiden groepen het volgende worden geconcludeerd:

– het aandeel jongeren, arbeidsgehandicapten en vrouwen op het totaal aantal werknemers is bij het Rijk lager dan landelijk. Wat betreft jongeren moet hierbij worden opgemerkt dat het Rijk een (meer dan evenredige) bijdrage levert aan de landelijke doelstelling van 40 000 additionele banen voor jongeren. Bovendien hangt het lagere aandeel jongeren samen met het hoger dan gemiddelde opleidingsniveau van de werkgelegenheid bij het Rijk;

– het aandeel ouderen en etnische minderheden op het totaal aantal werknemers is bij het Rijk hoger dan landelijk;

– het aandeel vrouwen in topfuncties is bij het Rijk hoger dan in het bedrijfsleven maar lager dan in de non-profit sector.

Ten aanzien van ID- en WIW-banen merk ik op dat u hierover tweemaal per jaar in het kwartaalbericht arbeidsmarkt regulier wordt geïnformeerd. De eerste halfjaarcijfers over 2004 zijn inmiddels beschikbaar. Hierover bent u in het kwartaalbericht december 2004 geïnformeerd. Naar de huidige inzichten ontvangt u vervolgens in het derde kwartaalbericht 2005 de cijfers over de tweede helft van 2004.

Over de prestaties van de Taskforce Jeugdwerkloosheid zult u eveneens via het kwartaalbericht arbeidsmarkt worden geïnformeerd. Nu reeds deel ik u mede dat er tot en met week 44 6618 jongeren extra zijn bemiddeld op een jeugdbaan. In totaal bedraagt het aantal in deze periode bijna 20 000.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

BIJLAGE(N)

Arbeidsdeelname van specifieke groepen op de arbeidsmarkt: landelijk en bij het Rijk1


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.