Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529523 nr. 18

29 523
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

nr. 18
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2004

Conform de toezegging van de Minister van SZW in het AO van 2 september jl. deel ik u mee dat het kabinet op 24 september jl. heeft besloten dat ook prostituees zullen worden uitgezonderd van de toelatingsregeling voor kenniswerkers.

Het argument voor de uitzondering is dat prostitutie weliswaar een legale bedrijfstak is, maar niet als een normale bedrijfstak kan worden beschouwd. Zo bemiddelt de CWI niet naar werkgevers in de prostitutiebranche en wordt in het kader van de Wet werk en bijstand prostitutie niet beschouwd als algemeen geaccepteerde arbeid. De huidige regeling, met een verbod op de afgifte van tewerkstellingsvergunningen voor werkzaamheden in de prostitutie blijft dan ook van kracht.

De antwoorden op de vragen over de nota Kennismigranten zullen separaat door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie worden toegezonden. Conform het kabinetsbesluit zal de tewerkstellingsvergunningsplicht voor kennismigranten per 1 oktober a.s. vervallen.

Daarnaast wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de door u gevraagde notitie over de toekomstvisie op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie. Een zorgvuldige voorbereiding van deze notitie maakt het niet mogelijk om haar voor 1 oktober naar de Tweede Kamer toe te zenden. Ik zal de notitie echter zo spoedig mogelijk naar U toezenden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof