Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429523 nr. 10

29 523
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER

Ontvangen 15 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel A, een nieuw onderdeel ingevoegd luidende:

Aa

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Overtreding van het verbod, bedoeld in het tweede lid, is een beboetbaar feit waarvoor een boete kan worden opgelegd van ten hoogste € 10 000.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de maximale boete bij illegale tewerkstelling te verhogen. De in de wet voorgestelde maximale boete komt zo in verhouding tot de overtreding waardoor het aantal overtredingen zal verminderen.

Bussemaker