29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 236 MOTIE VAN DE LEDEN MUTLUER EN VAN NISPEN

Voorgesteld 18 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat actuele en betrouwbare gegevens over branden en de brandweer essentieel zijn voor het voeren van een goed brandveiligheidsbeleid;

van mening dat het kabinet op dit moment onvoldoende inzicht kan bieden in de kerncijfers;

verzoekt de regering als systeemverantwoordelijke om in samenwerking met het CBS en het NIPV ervoor zorg te dragen dat op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden voorzien in de essentiële kerncijfers over de brandweer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Van Nispen

Naar boven