29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2021

In het Commissiedebat Taakdifferentiatie en Crisisbeheersing van 27 mei jl. heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk inzicht te bieden in de ontwikkeling van de capaciteit van de brandweer de afgelopen tien jaar en in de mogelijke oorzaken van trends in dit verband.1

Het CBS heeft tot 2018 brandweerkerndata, waaronder personeelsgegevens, incidenten2 en opkomsttijden verzameld en jaarlijks gepubliceerd3. Deze taak is sinds 2018 belegd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De brandweerpersoneelsgegevens worden jaarlijks verzameld middels een vragenlijst. Bij de totstandkoming van de brandweerkerndata rapportage 2020 constateerde het IFV dat de vragenlijsten niet eenduidig door de veiligheidsregio’s werden ingevuld. Deze verschillen ontstaan door onder meer verschillend gebruik van personeelsregistratiesystemen en het hanteren van verschillende definities. Dit leidt tot een minder betrouwbaar overzicht van de gegevens.

Gegeven deze onvolkomenheden in de brandweerkerndata kan ik nu geen inzicht bieden in de ontwikkeling van de capaciteit van de brandweer de afgelopen 10 jaar en de mogelijke oorzaken van trends in dit verband. Wel is er inzicht in incidentstatistiek en reactietijden4. Ik heb de voorzitters van de Veiligheidsregio’s gevraagd om met elkaar zorg te dragen voor een gedegen en betrouwbare dataset, waarin inzicht in personeel, middelen en posten wordt geboden. Begin 2022 zal ik uw Kamer nader informeren over de stand van zaken.

Daarnaast heeft de commissie evaluatie Wet Veiligheidsregio’s in haar rapport aandacht gevraagd voor het belang van gemeenschappelijke informatievoorziening en -uitwisseling in alle fasen van crisisbeheersing en brandweerzorg5. In lijn met deze bevindingen heb ik in het kabinetsstandpunt aangekondigd te kijken naar een wettelijk kader betreffende gemeenschappelijke informatievoorziening6.

Het is duidelijk dat de brandweerkerndata spoedig een kwaliteitsslag behoeft. Mijn Ministerie, het IFV en de Veiligheidsregio’s zullen dit gezamenlijk oppakken.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven