29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2018

Hierbij bied ik u de resultaten aan van het door het Veiligheidsberaad uitgevoerde onderzoek brandweerstatistiek, het landelijke beeld van het onderzoek beleving brandweerpersoneel en het duidingsdocument belevingsonderzoek1, zoals u is toegezegd tijdens het AO Nationale Veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg van 29 juni 20172.

Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven de beleving van repressieve brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers, ten aanzien van ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie te onderzoeken. Tegelijkertijd is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar brandweerstatistiek, om te komen tot eenduidige data over de brandweerorganisatie. Het onderzoek is door het Veiligheidsberaad in gezamenlijkheid met de vakbonden, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) en de Raad van Brandweercommandanten (RBC) uitgevoerd. De methode en de resultaten van het onderzoek worden door alle betrokken partijen onderschreven. Ik heb veel waardering voor de gedegen wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd en de manier waarop het Veiligheidsberaad partijen betrokken heeft bij de uitvoering.

Om trends en ontwikkelingen binnen de brandweer op landelijke schaal te kunnen volgen heeft het Veiligheidsberaad besloten om de onderzoeken periodiek te herhalen, jaarlijks voor de feiten over de brandweerorganisaties en vierjaarlijks voor de beleving van het repressieve brandweerpersoneel.

Tot slot heeft het Veiligheidsberaad mij laten weten dat de resultaten van de onderzoeken tijdens het Veiligheidsberaad van 8 juni 2018 inhoudelijk worden besproken. Daarbij zullen zij bepalen welke thema’s het meest van belang zijn om gezamenlijk met de VBV, vakbonden en RBC uit te diepen.

Ik juich het van harte toe dat betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten van het onderzoek en de opvolging daarvan. Ik volg dit proces dan ook met grote belangstelling en zal de Kamer over de uitkomsten informeren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 517, nr. 125

Naar boven