29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2017

Op 4 oktober jl. heeft uw Kamer verzocht om het TNO-rapport over de mogelijkheden om de bereikbaarheid van 1-1-2 voor doven en slechthorenden verder te verbeteren en mijn reactie hierop. Hierbij stuur ik u het rapport1 en geef ik u een toelichting op de stand van zaken.

Voor mensen met een auditieve beperking is het mogelijk om via tekst en spraak rechtstreeks contact te leggen met 1-1-2 of indirect door tussenkomst van een gebarentolk, via de bemiddelingsdienst van KPN. In mijn brief van 26 juni jl. (Kamerstukken 25 124 en 29 517, nr. 85) heb ik u geïnformeerd over de door TNO in overleg met de belangenvereniging voorbereide testen op de technische werking van de huidige 1-1-2 voorziening. Deze testen worden op dit moment uitgevoerd en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond worden.

Tevens heeft TNO onderzoek gedaan naar het stelsel en de mogelijkheden om de bereikbaarheid van 1-1-2 voor doven en slechthorenden te verbeteren.

Het rapport ontvangt u als bijlage bij deze brief2. Na afronding is het rapport besproken met alle betrokken partijen. In lijn met het advies van TNO wordt hier op de volgende punten een vervolg aan gegeven. Er wordt gewerkt aan het implementeren van de zogenaamde «Total conversation standaard». Zoals aangekondigd in de brief van 26 juni jl. bereidt de politie een wijziging voor in de technische dienstverlening van 1-1-2. Deze wijziging creëert de technische randvoorwaarden om de toekomstige communicatie van doven en slechthorenden op basis van de «total conversation standaard» te laten plaatsvinden. Ook zal het mogelijk worden om als terugvaloptie via SMS te communiceren met de 1-1-2 centrale. Hierdoor is het voor doven en slechthorenden bij het ontbreken van een mobiele of vaste internetverbinding toch mogelijk om contact te krijgen met de noodhulpdiensten.

Daarnaast wordt momenteel door de Politie in samenwerking met TNO gewerkt aan de ontwikkeling van een basis 1-1-2-app. In het vervolgtraject wordt voorzien dat deze mogelijk ook toepassingen kan bieden voor 1-1-2-dienstverlening die door doven en slechthorenden kan worden gebruikt.

Momenteel vindt ook een evaluatie plaats van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst door tussenkomst van een gebarentolk. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zal de Kamer hierover dit jaar informeren.

Over de verbeteringen in de communicatie van doven en slechthorenden met 1-1-2 vindt goed overleg plaats met onder andere de belangenvereniging waarbij het gemeenschappelijke doel is dat de in gang gezette initiatieven zullen leiden tot de gewenste verbeteringen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven