29 515
Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

nr. 70
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2005

Op 10 februari hebben de leden Aptroot en Bakker een (inmiddels aangenomen) motie ingediend over het vervallen van arbeidsplaatsen in de collectieve sector die vrijkomen door administratieve lastenverlichting (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 515, nr. 55). Met deze brief informeer ik u over hoe ik met deze motie wil omgaan.

Er zijn volume- en efficiencytaakstellingen per departement afgesproken. In de bijlage zijn de desbetreffende taakstellingen weergegeven. De invulling van deze, reeds opgelegde, efficiencytaakstellingen wordt gedeeltelijk ondersteund door de administratievelastenoperatie. De directe relatie met de administratieve lasten operatie is echter moeilijk aan te geven. Voor zover departementen inderdaad minder werk ervaren als gevolg van verminderde administratieve lasten kan daarmee (een deel van) de eigen efficiencytaakstelling worden ingevuld. Voorbeelden van samengaan van de efficiencyoperatie en de vermindering van de administratieve lasten kunnen worden gevonden bij de Belastingdienst en bij het Ministerie van Landbouw, waar een deel van de ambtenaren kunnen afvloeien als gepland, juist omdat minder informatie hoeft te worden verwerkt. Hierbij gaat het om vervallen van arbeidsplaatsen in de uitvoering. De taakstellingen hebben ook betrekking op personele en materiële uitgaven met betrekking tot de beleidsvorming. Om de geplande reductiemaatregelen voor 2007 tijdig te kunnen realiseren, zijn tot 2007 wetgevingsjuristen en ICT-deskundigen nodig. Additionele personele taakstellingen zouden deze administratieve lastenreducties in gevaar kunnen brengen.

De 24 000 werknemers in de zorg, die zich niet meer met administratieve taken bezighouden, zijn artsen en verpleegsters die daardoor beschikbaar komen voor de patiënt. Zij raken minder tijd kwijt aan invullen en registreren. Zoals ook wordt uitgelegd in de CPB-notitie, waaruit dit cijfer afkomstig is, ondersteunt de administratievelastenoperatie dus de wens van het kabinet en Tweede Kamer om «meer handen aan het bed» te krijgen. In dergelijke gevallen blijven werknemers in dienst van het eigen bedrijf (ziekenhuis e.d.).

Aangezien de bedoeling van het kabinet is dat de administratievelastenvermindering volledig ten goede komt aan het bedrijfsleven dat deze lasten ondervindt, is geen additionele bijdrage (ten opzichte van de reeds ingeboekte volume- en efficiencytaakstellingen) aan het begrotingstekort of lastenvermindering te verwachten.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

BIJLAGE

invulling volume- en efficiencytaakstellingen

Tabel 1 Totaaloverzicht (in € mln)

Begroting20032004200520062007
Hoge Colleges van Staat3,05,07,08,08,0
AZ0,50,81,51,92,4
Koninkrijksrelaties0,10,40,70,91,4
BuiZa4,38,414,018,222,5
Jus11,823,239,350,660,1
BZK4,18,113,217,020,5
OCW44,989,7138,8182,8190,8
Fin15,649,295,1139,9184,9
Defensie51,393,2135,4168,0168,4
VROM9,016,826,733,039,5
V&W10,231,760,989,3117,0
EZ6,714,824,632,239,7
LNV13,226,241,253,260,6
SZW5,39,817,722,226,8
VWS3,08,315,422,128,4
Totaal182,8385,5631,7839,2971,0

Tabel 1 geeft een overzicht per begroting van het totaal aan de efficiency- en volumetaakstellingen waartoe bij het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord is besloten. Tevens zijn in deze totaaltelling de efficiency- en volumetaakstellingen uit de Miljoenennota 2003, 2004 en 2005 verwerkt.

Naar boven