29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 392 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN POTTERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat zelfstandigen en vrijgevestigden extra getroffen worden door de toenemende administratieve lasten vanwege de veranderingen in de zorg;

constaterende dat hierdoor een risico is dat zelfstandigen en vrijgevestigden er dan maar mee ophouden;

van mening dat dit, vanwege de toegevoegde waarde van de kwaliteit van deze zorg, zeer onwenselijk is;

verzoekt de regering, in de aanpak van regeldruk specifiek aandacht te besteden aan zelfstandigen en vrijgevestigden en resultaten in de voortgangsrapportage terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Potters

Naar boven