Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529515 nr. 362

29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2015

Hierbij bied ik u het rapport «Nulmeting regeldruk» van Sira Consulting B.V. aan1. Het betreft een nulmeting van de regeldrukeffecten van de publieke taken die de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben overgenomen van de voormalige product- en bedrijfschappen. Deze nulmeting heb ik uw Kamer toegezegd naar aanleiding van de motie van de leden Ziengs en Dikkers van 3 september 2014 (Kamerstuk 33 910, nr. 18) waarin is gevraagd:

«het regeldrukeffect van de overgenomen taken spoedig te inventariseren en met de Kamer te delen en de ontwikkeling ervan te monitoren.»

Ik bied u dit rapport aan, samen met het advies van Actal op dit rapport2 en mijn beleidsreactie daarop.

Regeldruk

Het rapport verschaft inzicht in de regeldrukeffecten van de door de Ministeries van EZ en VWS van de per 1 januari 2015 opgeheven product- en bedrijfschappen.

Door de omzetting van de productschapsregelgeving in regelgeving van de centrale overheid, vallen de lasten die voortkomen uit deze regelgeving thans onder de definitie van regeldruk.

De nulmeting is gebaseerd op de uitgangpunten van het Handboek Meting Regeldruk, waarin de landelijke methodiek voor het meten van regeldruk is vastgelegd, en het Standaard Kostenmodel. De regeldruk is gekwantificeerd op basis van interviews met bedrijven en gesprekken met andere partijen, zoals brancheorganisaties en keuringsinstanties.

De totale regeldruk als gevolg van de publieke taken die zijn overgenomen van de voormalige productschappen is € 62,2 miljoen voor bedrijven en circa € 10.700 voor burgers. De voornaamste administratieve lasten van deze regelgeving voor bedrijven komen voort uit de bemonstering van boerderijmelk (€ 16,9 miljoen per jaar) en de vaccinatie New Castle Disease voor pluimvee (€ 11,0 miljoen per jaar). De meeste nalevingskosten ondervinden bedrijven door de monstername en onderzoek naar salmonella bij diervoederbedrijven (€ 4,5 miljoen per jaar). Voor burgers blijven de lasten beperkt tot een jaarlijkse administratieve last van € 10.700. Dit betreft voornamelijk de kosten verbonden aan erkenningen voor en het bijhouden van stamboeken. Uit de publieke taken die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft overgenomen vloeit geen regeldruk voort.

De regeldruk die ondernemers ondervinden door de onderzochte regelgeving, verschilt sterk per sector. In de doelgroepen pluimvee- en zuivel is de regeldruk uit de door EZ overgenomen productschapsregelgeving het hoogst.

Door de overname van de publieke taken is er formeel sprake van een toename van de regeldruk vanuit de centrale overheid. De nulmeting signaleert echter dat het opnemen van de verplichtingen van de publieke taken (in nieuwe) wet- en regelgeving van EZ niet of nauwelijks tot een wijziging in ervaren regeldruk leidt.

Dit omdat de verplichtingen zoals gemeten in deze nulmeting voor het bedrijfsleven niet nieuw zijn. Bedrijven dienden deze verplichtingen op basis van de verordeningen van de productschappen ook al uit te voeren.

Aanbevelingen rapport en advies van Actal

Het onderzoeksbureau wijst in zijn rapport op een aantal mogelijke verbeteringen waarmee de regeldruk verder kan worden gereduceerd. Ik zal deze suggesties samen met het onderzoeksbureau nader onderzoeken en kwantificeren.

Aan Actal is gevraagd om de resultaten van de nulmeting van een reactie te voorzien. Actal concludeert in zijn brief dat het onderzoek nagenoeg volledig is in de beschrijving en berekening van de regeldruk. Ook is Actal van oordeel dat door zowel ondernemers uit alle relevante sectoren te betrekken, alsook de uitvoering, de handhaving en het toezicht, de uitkomsten van het onderzoek sterk aan kwaliteit hebben gewonnen en kunnen zij als representatief worden beschouwd.

Actal geeft ten algemene aan dat de nulmeting een goed vertrekpunt is voor een aanpak om de regeldruk verder te verminderen. Meer specifiek vraagt Actal daarbij onder andere aandacht voor het alsnog in kaart brengen van de effecten van het toezicht, van de regeldrukeffecten van bezwaar en beroep en van de eenmalige aanpassingskosten. Uiteraard onderschrijf ik het belang dat Actal in zijn brief hecht aan het zo veel als mogelijk beperken van de merkbare regeldruk voor burgers en bedrijven. De adviezen van Actal worden momenteel nader verkend.

Ik zal u in het kader van reguliere voortgangsrapportages over regeldruk nader informeren over de wijze waarop de aanbevelingen uit het rapport en de adviezen van Actal zullen worden opgepakt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl