29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 356 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2014

Hierbij bieden wij u, mede namens alle ondertekenaars uit het onderwijsveld, de Regeldrukagenda Onderwijs 2014 – 2017 aan1. Deze agenda is een uitwerking van de afspraak uit het Nationaal Onderwijsakkoord om per sector een project in te richten waarin de sectororganisaties en vakbonden in samenwerking met OCW in kaart brengen welke knelpunten zich binnen de sector voordoen. In de tripartite sectorale werkgroepen (voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs) zijn deze knelpunten geïnventariseerd en vervolgens voorzien van concrete oplossingsrichtingen.

Regeldruk is niet met een paar maatregelen opgelost. Daarom houden we de werkgroepen de komende periode in stand om structureel overleg met elkaar te blijven voeren, de uitvoering van de afspraken te monitoren en indien nodig te actualiseren. In de jaarlijkse voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs zullen wij uw Kamer over de ontwikkelingen informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven