29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2010

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Financiën, de eindrapportage over de aanpak van regeldruk voor bedrijven.1

De rapportage bevat de stand van zaken voor wat betreft de acties van het kabinet om de regeldruk voor bedrijven terug te dringen.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven