29 509
Palliatieve zorg

nr. 12
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2005

Monitor Palliatieve Zorg 2005

Voor het verbeteren en ontwikkelen van de palliatieve zorg heeft het ministerie van VWS vanaf 2002 beleidsmaatregelen1 ingezet. De beleidsdoelen van deze beleidsmaatregelen zijn het oprichten van regionale ondersteuningspunten palliatieve zorg bij de negen Integrale Kankercentra (IKC’s), het opzetten van consultatievoorzieningen palliatieve zorg en het stimuleren van samenwerking tussen palliatieve terminale voorzieningen2 en de reguliere voorzieningen in de gezondheidszorg in netwerken.

Met de Monitor Palliatieve Zorg (Monitor) worden deze beleidsmaatregelen over een periode van 3 jaar gevolgd door het Nivel. Vorig jaar heb ik u het eerste rapport van de Monitor aangeboden. Bij deze bied ik u het rapport Monitor Palliatieve Zorg 2005 aan3. Voor de belangrijkste conclusies uit het rapport verwijs ik u kortheidshalve naar de samenvatting op bladzijde 9.

De conclusies van het rapport worden met de relevante veldpartijen besproken.

Verdiepingsstudies

Naar aanleiding van het AO palliatieve zorg van 8 september 2005 (kamerstuk 29 509, nr. 9) en mede vanwege de resultaten van de Monitor 2004 laat ik momenteel twee verdiepingsstudies uitvoeren: 1) naar de financiële situatie van palliatieve terminale voorzieningen en 2) naar de rol van zorgkantoren en netwerken bij de palliatieve zorg. Hierover bent u bij brief van 28 oktober 2005 geïnformeerd.

Ik verwacht dat de resultaten van deze studies samen met de resultaten van de Monitor een completer beeld geven van de gesignaleerde knelpunten in de palliatieve zorg.

Dat is de reden dat ik u medio mei 2006 uitgebreider zal informeren over de uitkomsten van de verschillende bovengenoemde rapporten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp


XNoot
1

Deze beleidsmaatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van de Toetsingscommissie Centra voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg en de Projectgroep Integratie Hospicezorg.

XNoot
2

Een zelfstandige instelling of een afzonderlijke unit binnen een instelling met als hoofddoel palliatieve terminale zorg te bieden aan mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

XNoot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven