29 509
Palliatieve zorg

nr. 11
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2005

Hierbij doe ik u de KNMG-richtlijn palliatieve sedatie toekomen1. In het standpunt op het rapport «Medische besluitvorming aan het einde van het leven» (Kamerstuk 2003–2004, 29 200 XVI, nr. 268) is deze richtlijn aangekondigd. De beroepsgroep neemt hiermee haar verantwoordelijkheid inzicht te geven in het eigen handelen. Dit wordt gedaan door duidelijk te beschrijven wanneer palliatieve sedatie medisch gezien verantwoord is en dus wanneer sprake is van normaal medisch handelen. In de richtlijn wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan palliatieve sedatie en aan de rol van de naasten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven