Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129507 nr. 94

29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2010

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de verandering van regelgeving aangaande hypothecaire kredietverlening.

Het besluit toetskader hypothecaire kredietverlening, met memorie van toelichting, is na akkoord daarop van de ministerraad voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Na het advies van de Raad van State verwacht ik de Algemene Maatregel van Bestuur volgens de met uw kamer afgesproken procedure begin februari aan de Tweede Kamer te kunnen voorleggen.

Gelijktijdig heb ik – indachtig de administratieve lasten die regelgeving met zich brengt en indachtig het position paper dat ik van de Nederlandse Vereniging van Banken heb ontvangen – bijgevoegde brief1 aan de NVB verzonden. Hierin heb ik aangegeven dat indien voor 1 februari 2011 mocht blijken dat een gedragscode is opgesteld die voldoet aan de randvoorwaarden zoals door mij geschetst, ik op dat moment zal afwegen of voorkoming van overkreditering goed geborgd kan worden met zelfregulering. Ik zal de Kamer middels een brief ter zake betrekken in deze afweging.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.