29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2011

Het lid Hamer (PvdA) heeft tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november jl. gevraagd om een brief van het kabinet over de recente berichtgeving met betrekking tot het stopzetten van geadresseerde postbezorging door Netwerk VSP. Hiertoe ben ik uiteraard bereid, al dien ik hierbij op te merken dat het over de arbeidsverhoudingen bij een private onderneming gaat.

Netwerk VSP, een onderdeel van PostNL, heeft 14 november jl. bekend gemaakt dat zij per 17 december 2011 zal stoppen met de geadresseerde postbezorging. Netwerk VSP gaat door met de huis-aan-huis folderbezorging.

Over de gevolgen voor de medewerkers van Netwerk VSP Geadresseerd (een dochteronderneming van Netwerk VSP) heeft PostNL mij het volgende laten weten. Voor de medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ongeveer 100 personen) is een sociaal plan overeengekomen met de ondernemingsraad. Focus van het sociaal plan ligt in het begeleiden van werk-naar-werk. Medewerkers kunnen solliciteren op vacatures bij Netwerk VSP, waar de vacatures de afgelopen periode niet vervuld zijn met het oog op de terugtrekking van Netwerk VSP Geadresseerd. Daarnaast worden medewerkers, die geen functie bij Netwerk VSP kunnen verkrijgen, door een mobiliteitsbureau begeleid in het zoeken van een baan buiten Netwerk VSP. Zij blijven tot uiterlijk 1 maart 2012 in dienst van Netwerk VSP Geadresseerd. Medewerkers die niet naar ander werk kunnen worden begeleid ontvangen een ontslagvergoeding.

Voor de ongeveer 5000 postbezorgers werkzaam op basis van een Overeenkomst van Opdracht zal Netwerk VSP zich inspannen hen te begeleiden naar nieuw werk en informeert hen actief over werkmogelijkheden bij PostNL, Netwerk VSP en andere bedrijven. Postbezorgers van Netwerk VSP Geadresseerd die daar belangstelling voor hebben, kunnen op een interne website aangeven of zij benaderd willen worden door PostNL over een baan als postbezorger (op basis van een arbeidsovereenkomst). PostNL gaat vervolgens voor deze medewerkers informatiebijeenkomsten organiseren en kijken wat er mogelijk is.

Zoals aangegeven in de Nota naar aanleiding van het verslag (32 722, nr. 6) heb ik de toezegging aan uw Kamer over het ingroeipad, zoals opgenomen in de cao van 15 september jl., uitgevoerd. De aanpassing van het Tijdelijk besluit Postbezorgers 2011 is begin oktober voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Ik hoop dat de aanpassing van het Tijdelijk besluit rond 1 januari 2012 in werking kan treden. Ik kan daarnaast mededelen dat de vooruitzichten voor wat betreft de eerste stap in de ingroei naar arbeidsovereenkomsten zeer positief zijn. Van Sandd heb ik vernomen dat op 1 januari aanstaande de 10% arbeidsovereenkomsten behaald zullen worden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven