Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729502 nr. 140

29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2017

Door de voortschrijdende digitalisering neemt het belang van brievenpost als communicatiemiddel af en is een zeer sterke krimp in postvolumes opgetreden. Dit dwingt tot een fundamentele herbezinning over het publieke belang van post en de wijze waarop deze markt in de toekomst moet worden gereguleerd. De analyse en ontwikkelingen die aan deze kernvragen ten grondslag liggen, komen uitgebreid aan de orde in bijgaand document over de toekomst van de postmarkt1. Hierbij bied ik uw Kamer dit document graag aan, waarmee ik tevens voldoe aan mijn toezegging van 28 september 2016 (Kamerstuk 29 502, nr. 124).

Het document presenteert relevante feiten en een analyse van de huidige situatie, een beschrijving van de verwachte marktontwikkelingen en een opsomming van de beleidsvragen die beantwoord dienen te worden voordat definitieve beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. In het document worden de relevante beleidsvragen geïdentificeerd, maar nog niet beantwoord.

De analyse is mede gebaseerd op een aantal onderzoeken dat is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksbureaus. Deze onderzoeken zijn bijgevoegd bij deze brief. In bijlage 1 en 2 bij de analyse ga ik bovendien in op diverse moties, toezeggingen en aandachtspunten uit het parlementaire debat, die in de hierboven genoemde onderzoeken aan de orde zijn geweest.

Ik vertrouw erop dat bijgaande analyse en de geïdentificeerde vragen een goed startpunt bieden voor de discussie die over de postmarkt dient plaats te vinden. De keuze voor nieuw beleid laat ik over aan een nieuw kabinet.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl