29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2017

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij verzocht om een brief over de handhaving van de Postwet 2009 in het licht van het controversieel verklaren van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierbij geef ik invulling aan dit verzoek.

Het concept-wijzigingsbesluit heb ik op 23 december 2016 bij beide Kamers voorgehangen (Kamerstuk 29 502, nr. 134) en hierin is de ingangsdatum ten aanzien van de eis van 80% arbeidscontracten gesteld op 1 april 2017. Op die manier hadden betrokken marktpartijen nog drie maanden de tijd zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Op 31 januari jl. heb ik antwoord gegeven op een groot aantal schriftelijke vragen van uw Kamer over het concept-wijzigingsbesluit (Kamerstuk 29 502, nr. 136). Tijdens de procedurevergadering van 7 februari jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken daarop besloten dat er eerst een Algemeen Overleg moest komen over het concept-wijzigingsbesluit, bij voorkeur nog voor 1 april 2017. Tevens heeft de commissie aangegeven een technische briefing door de ACM te willen organiseren, voorafgaand aan het Algemeen Overleg. In de procedurevergadering van 5 april jl. heeft de commissie besloten het concept-wijzigingsbesluit controversieel te verklaren.

In het commissieverzoek wordt gevraagd welke datum de ACM in het kader van de handhaving dient te hanteren als peildatum van het percentage postbezorgers met een arbeidsovereenkomst bij Sandd. Op grond van de gewijzigde Postwet 2009 is de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de verplichting om 80% van de postbezorgers in arbeidsdienst te hebben met ingang van 1 januari 2017 vervallen. Dat betekent dat de postvervoerders vanaf 1 januari 2017 aan de 80%-verplichting moeten voldoen. Omdat het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 nog niet in werking is getreden, bestaat nu strijdigheid tussen de Postwet 2009 en het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011. Maar bij conflicterende regels gaat hogere wetgeving vóór lagere wetgeving. De peildatum blijft dus 1 januari 2017, tenzij er in het Tijdelijk besluit een afwijkende datum zou worden opgenomen.

In het commissieverzoek wordt verder gevraagd om informatie over het percentage postbezorgers met een arbeidsovereenkomst dat Sandd op 1 januari 2017 in dienst had en op dit moment in dienst heeft. Ook wordt gevraagd welke boetes de ACM kan uitdelen en op welke wijze de ACM de wettelijke vereisten gaat handhaven. In mijn brief van 31 januari jl. (Kamerstuk 29 502, nr. 136) ben ik reeds ingegaan op de handhavingsmiddelen van de ACM. Tevens heb ik uw Kamer in deze brief de stand van zaken geschetst met betrekking tot het aandeel arbeidscontracten bij Sandd. Ik beschik niet over recentere cijfers dan die ik toen heb genoemd. De ACM heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de handhaving van de regelgeving voor sectoren waar zij toezicht op houdt. Zij hanteert daarbij haar eigen prioriteringsbeleid.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven