29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2012

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mijn reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de berichtgeving inzake PostNL. Het eerste verzoek, d.d. 22 mei 2012, heeft betrekking op de berichtgeving inzake «de reorganisatie van PostNL en het niet opvullen van beschikbare uren». Het tweede verzoek, d.d. 12 juni 2012, heeft betrekking op het bericht «Post helpt 1 200 mensen met handicap aan een baan». Dit laatste verzoek is mede gericht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reorganisatie PostNL

In de berichtgeving over de reorganisatie van PostNL wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, waarop ik onderstaand nader zal ingaan.

In het bericht staat de vraag hoe het mogelijk is dat UWV alle ontslagaanvragen van PostNL zo maar kan goedkeuren. Het is mij niet duidelijk waarop wordt gedoeld. Tot op heden is er namelijk door UWV nog geen ontslagaanvraag voor postbodes gehonoreerd en is er bij UWV slechts één ontslagaanvraag voor één postbode bekend. Deze aanvraag dateert van 22 mei 2012 en daarover heeft UWV nog geen beslissing genomen. Ook de opmerking dat UWV extra personeel zou moeten aannemen om alle ontslagaanvragen aan te kunnen, kan ik niet plaatsen.

Als door PostNL in het kader van de reorganisatie boventalligheid van postbodes wordt vastgesteld (en men deze postbodes wil voordragen voor ontslag), zal eerst moeten worden nagegaan of er alternatief werk is. Pas als een dergelijk alternatief niet kan worden aangeboden (waarbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen voltijd- en deeltijd-postbodes), of als dit door een boventallige postbode wordt afgewezen, kan een ontslagaanvraag bij UWV aan de orde zijn. Alsdan zal een dergelijke ontslagaanvraag worden beoordeeld op basis van de criteria die gelden bij bedrijfseconomisch ontslag. Als daaruit blijkt dat er wel mogelijkheden tot herplaatsing zijn maar de betreffende werkplekken worden bezet door uitzendkrachten dan zal geen vergunning worden verleend.

De afspraken die tussen PostNL en de OR en de vakbonden zijn gemaakt over het plaatsingproces bij PostNL, zijn in overeenstemming met het voorgaande. Uit die afspraken blijkt dat alle vacatures aan de boventallige medewerkers worden aangeboden die zij vervolgens al dan niet kunnen accepteren. Bij vacatures die niet kunnen worden opgevuld kunnen tijdelijk uitzendkrachten worden ingezet om de optie open te houden voor interne kandidaten die alsnog willen solliciteren. Als er geen kandidaten kunnen worden gevonden wordt tot externe werving overgegaan.

Ook wordt de vraag opgeworpen waarom UWV van PostNL eist dat het aantal aangeboden uren aan vaste medewerkers moet worden uitgebreid. Hierover kan ik duidelijk zijn. Dit is niet het geval en een dergelijke handelwijze past ook niet bij de wettelijke ontslagtaak die UWV uitvoert. Ook de suggestie dat UWV de ontslagen personeelsleden zou dwingen om als postbezorger te gaan werken op straffe van een korting op de WW-uitkering moet ik tegenspreken. Voor nadere informatie verwijs ik u naar bijgevoegde folder van UWV die is opgesteld ten behoeve van de reorganisatie van PostNL.

Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij PostNL Pakketten

PostNL Pakketten heeft met Locus (een landelijke samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven) een afspraak gemaakt over het in twee jaar tijd aan het werk helpen van 1 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens het bericht van PostNL Pakketten en Locus zullen in 2014 ongeveer 550 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en bijna 650 bijstandgerechtigden gaan werken aan de sorteermachines in één van de nieuwe achttien sorteer- en distributiecentra van PostNL Pakketten. PostNL Pakketten heeft zelf niet de kennis en kunde in huis om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te selecteren, op te leiden en te begeleiden op de werkvloer. Daartoe zijn sw-bedrijven toegerust. Volgens de berichten werkt PostNL Pakketten al acht jaar naar tevredenheid samen met sw-bedrijven en wordt de samenwerking volgens de nieuwe overeenkomst voortgezet.

U verzoekt mij om in mijn reactie in te gaan op de positie van het huidige personeel. Ik wil voorop stellen dat ik deze inzet van PostNL Pakketten volledig steun. Deze inzet sluit uitstekend aan op de ambitie van het kabinet om meer werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inspanning van PostNL verdient – zeker in deze omvang – waardering. PostNL heeft op verzoek in een reactie aangegeven dat geen medewerkers hun baan zullen verliezen als gevolg van deze samenwerking.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven