29 502
Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2005

Hierbij deel ik u mede dat ik voornemens ben het Besluit algemene richtlijnen post (Barp) te wijzigen, overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit1.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

– aanpassing van het Barp aan de Wet van 8 september 2005 tot wijziging van de Postwet (wijziging van de grenzen van het voorbehouden postvervoer) (Stb. 469); artikel I en artikel II, onderdelen A, B en D;

– aanpassing van een onderdeel van de formule in de bijlage; artikel II, onderdeel C.

Over een ontwerp van dit besluit is overleg gevoerd met de houder van de concessie, zijnde TNT N.V. Voorts is het ontwerpbesluit ter advies voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Het ontwerpbesluit is voor een zogenoemde uitvoeringstoets voorgelegd aan de Onafhankelijke post en telecommunicatie-autoriteit.

De vaststelling van een besluit tot wijziging van het Barp vindt niet eerder plaats dan twee maanden nadat het ontwerp van voornoemd besluit aan de beide Kamers der Staten-Generaal ter kennisneming is toegezonden2.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Artikel 25, tweede lid, van de Postwet.

Naar boven