Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429498 nr. 9

29 498
Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

29 497
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

nr. 9
MOTIE VAN HET LID BUSSEMAKER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat tegenover een vermindering van uitkeringsrechten een reëel perspectief op reïntegratie moet bestaan;

overwegende, dat verschillen in de (regionale) arbeidsmarkt hierbij een rol kunnen spelen;

overwegende, dat daarom voorkomen moet worden dat het schattingssysteem te theoretisch wordt;

constaterende, dat de beperking van negen arbeidsplaatsen (drie per functie) onvoldoende is om een reëel perspectief mogelijk te maken;

verzoekt de regering uit te gaan van een ruimere ondergrens, van tenminste zeven arbeidsplaatsen per functie (21 arbeidsplaatsen),

en gaat over tot de orde van de dag.

Bussemaker

Vendrik

Huizinga-Heringa