Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429498 nr. 8

29 498
Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

29 497
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN BUSSEMAKER EN VENDRIK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ten gevolge van het nieuwe schattingsbesluit zo'n 110 000 mensen geen of minder uitkering zullen krijgen;

overwegende, dat er vooralsnog geen perspectief is op een convenant met werkgevers, noch op een sluitende één-op-één-reïntegratie om zodoende de kansen op werk te vergroten;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 september een plan met concrete prestatiedoelstellingen te sturen ten aanzien van reïntegratieperspectieven op betaald werk en daarbij de middelen te melden die daarvoor uitgetrokken worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bussemaker

Vendrik