Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429498 nr. 13

29 498
Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

nr. 13
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2004

Conform mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg over wetsvoorstel 29 498 (Wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten) geef ik mijn standpunt over de amendementen van het lid de Wit.

Amendement op stuk nr. 11 ontraad ik omdat hierdoor de groep die buiten de herbeoordelingsoperatie zou vallen groter wordt waardoor een te grote groep relatief jonge arbeidsongeschikten onnodig lang in de uitkering blijft en niet wordt gestimuleerd tot arbeidsparticipatie. Bovendien zou het leiden tot besparingsverliezen.

Amendement op stuk nr. 12 ontraad ik omdat hierdoor personen recht zouden houden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat zij werkloos zijn in plaats van arbeidsongeschikt. Op die manier zou het werkloosheidsrisico verzekerd worden door de arbeidsongeschiktheidswetten. Ook hier zou dan sprake zijn van besparingsverliezen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus