Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429498 nr. 10

29 498
Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

29 497
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er veel onrust bestaat bij de groep mensen die nu een WAO-uitkering heeft over de kabinetsplannen om op zeer korte termijn tot een grootschalige herbeoordelingsoperatie over te gaan;

constaterende, dat er bij het UWV een behoorlijk budget gereserveerd is voor voorlichting van de doelgroep;

van mening, dat cliëntenvoorlichting middels cliëntenorganisaties een belangrijke en nuttige rol speelt in het verminderen van de onzekerheid bij de doelgroep en het leveren van goede informatie en gericht advies vanuit het cliëntenperspectief;

verzoekt de regering om snel een plan van aanpak «informatievoorziening eenmalige herbeoordelingsoperatie» te maken in samenwerking met het UWV en cliëntenorganisaties, waarbij naast de herbeoordelingsprocedure, de bijbehorende reïntegratieprocedures en -trajecten een centrale rol krijgen, en deze voor Prinsjesdag naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vendrik

Bussemaker

De Wit

Huizinga-Heringa