Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929477 nr. 530

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Ontvangen ter Griffie op 17 december 2018.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 14 januari 2019.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 15 januari 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2018

Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen1. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerptoelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt vaststelling van de regeling niet eerder dan vier weken nadat de ontwerpregeling aan beide Kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Een kennisgeving van het voornemen de maximumprijzen te wijzigen en de ontwerpregeling met de toelichting en de bijlage worden in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, in de Staatscourant geplaatst. Daarnaast wordt de ontwerpregeling inclusief de toelichting en de bijlage ter inzage gelegd bij het Agentschap CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze daarover geven. Na afloop van deze termijn stel ik de regeling definitief vast. Het is de bedoeling de definitieve regeling eind februari in de Staatscourant te publiceren zodat deze met ingang van 1 april 2019 in werking kan treden.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.