Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629477 nr. 394

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 394 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016 (Kamerstuk 29 477, nr. 384) heb ik toegezegd de door de heer Van Gerven aangereikte casus over een bedrijfsbezoek door te geleiden naar de toezichthouder met het verzoek de Kamer van een reactie te voorzien. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

De casus betrof een uitnodiging door Roche Nederland B.V. voor een bijeenkomst met de titel «Therapeutic antibodies in oncology – what makes the original unique» op 20 november 2015 in Penzberg in Duitsland. Aan de bijeenkomst nam één Nederlandse ziekenhuisapotheker deel. Roche Nederland B.V. had voorafgaand aan de bijeenkomst een positief advies gekregen van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame.

De IGZ heeft onderzocht of de daadwerkelijk geboden gastvrijheid tijdens de bijeenkomst voldeed aan de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet. De Beleidsregels gunstbetoon worden door de IGZ gehanteerd bij het toezicht op de naleving van de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet. De inspectie beoordeelde hiertoe het programma, de locatie en de kosten. Op basis van de ontvangen documenten concludeerde de inspectie dat de geboden gastvrijheid tijdens de bijeenkomst niet in strijd is met de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet.

Het inspectierapport naar deze casus is nu nog niet openbaar maar publiceert de IGZ na de openbaarmakingsprocedure op haar website (www.igz.nl).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers