29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 25 november 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 23 december 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 24 december 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2014

Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerpregeling aan tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen waarbij, met ingang van 1 april 2015, herziene maximumprijzen zullen worden vastgesteld1. Het betreft de zesendertigste herijking van de maximumprijzen. Een kennisgeving van het voornemen de maximumprijzen te wijzigen en de ontwerpregeling met de toelichting, zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zal de ontwerpregeling inclusief de bijlage (de prijslijst) gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst, ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die rechtstreeks betrokken zijn bij de vaststelling van maximumprijzen hun zienswijze daarover (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen. Na afloop van deze termijn zullen de maximumprijzen definitief worden vastgesteld.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven