Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229477 nr. 192

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 192 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2012

Op 4 oktober 2011 heb ik de Gezondheidsraad advies gevraagd over de trombosezorg. De aanleiding hiervoor is gelegen in de komst van de nieuwe generatie antistollingsmiddelen, waardoor behoefte is aan een wetenschappelijke beoordeling van de positie van deze nieuwe geneesmiddelen in de trombosezorg. In lijn met het advies heb ik de vraag bij de beroepsgroepen neergelegd op welke wijze zij zullen zorg dragen voor een zorgvuldige en veilige introductie van deze middelen. Bijgaand treft u het advies van de Gezondheidsraad aan1.

Het CVZ zal in het kader van de toelating tot het verzekerde pakket eveneens een advies aan mij uitbrengen over deze nieuwe geneesmiddelen. Ik verwacht het eerste advies over één van deze nieuwe geneesmiddelen uiterlijk in juni 2012.

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad en het advies van het CVZ zal ik een besluit nemen of en zo ja op welke wijze deze nieuwe middelen deel zullen uitmaken van het verzekerde pakket. Ik zal u over mijn standpunt ter zijner tijd informeren.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.