29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2010

Bijgaand treft u de beantwoording van de vragen die u mij gesteld heeft met betrekking tot het herberekenen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) conform de motie Van der Veen c.s. (Kamerstuk 32 123 XVI, nr. 151).

U heeft twee vragen gesteld met betrekking tot het boeken van een opbrengst van het herberekenen van het GVS. Over dit onderwerp heeft de vaste commissie van VWS met de minister van VWS tijdens een Algemeen Overleg gesproken.

Op basis van de financiële informatie van de minister van VWS is er mogelijk sprake van een netto besparing van ca. 30 mln. in 2011 indien geen rekening wordt gehouden met de risico’s veroorzaakt door uitvoeringskosten en gedragseffecten. Echter, rekening houdende met laatste genoemde risico’s zoals door de minister van VWS verwoordt is het juist ook denkbaar dat de betreffende maatregel leidt tot een besparingsverlies dan wel zelfs geld kost.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven