29 461
Arbeidsgehandicapten en reïntegratie

nr. 56
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2010

In de brief van 18 februari 2010 (kenmerk 2010Z02252/2010D09086) vraagt de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mijn reactie op het onderzoeksrapport «Het verhaal van de klant» van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) d.d. 28 januari 2010.

In dit onderzoeksrapport wordt een beeld gegeven van de wijze waarop zelfsturing bij re-integratie in de praktijk is vorm gegeven. Dit rapport is door de RWI ter informatie naar de Tweede Kamer, gemeenten en UWV gestuurd.

Verschillende organisaties, o.a. organisaties die bezig zijn met re-integratiedienstverlening kunnen hun voordeel doen met de bevindingen uit dit rapport.

In de loop van het jaar 2010 is de RWI van plan een advies uit te brengen over het onderwerp zelfsturing bij re-integratie. Ik wacht dit advies met belangstelling af en zal daarna mijn standpunt bepalen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven