Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200829461 nr. 44

29 461
Arbeidsgehandicapten en reïntegratie

nr. 44
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2008

Verpleging en verzorging voor mensen met een handicap kunnen zowel noodzakelijk zijn in de thuissituatie als op het werk. Wat betreft de verstrekking van deze zorg op het werk en het wsw-werk, zijn er in de praktijk problemen gesignaleerd in de zin dat niet duidelijk is of betrokkenen voor verstrekking in aanmerking kunnen komen. Dit kan een belemmering zijn voor de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap. Deze arbeidsparticipatie wil dit kabinet juist bevorderen. De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en ik hebben daarom naar een oplossing gezocht en hebben daarbij het belang van de cliënt centraal gesteld. Mede namens de staatssecretaris van VWS bericht ik u hierover het volgende.

Oplossing

Met ingang van 2008 kunnen mensen met een handicap ook in geval van noodzakelijke zorg op het werk terecht bij de AWBZ. Voordeel van deze oplossing is dat de cliënt bij hetzelfde loket terecht kan als waar de verzorging en verpleging voor de thuissituatie worden verstrekt. Een tweede voordeel is dat deze oplossing de continuïteit in hulp en zorgverlening bevordert. Tenslotte draagt deze oplossing ook bij aan het beperkt houden van de administratieve lasten.

Financiële aspecten

De totale kosten zijn geraamd op € 4,6 miljoen. SZW financiert hiervan de helft. Daartoe wordt € 2,3 miljoen overgeboekt naar de begroting van VWS. De minister van VWS zal de totale middelen op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen vaststellen als rijksbijdrage voor het AWBZ-fonds.

Met deze oplossing is tevens tegemoet gekomen aan de toezegging van mijn ambtsvoorganger bij het Algemeen Overleg van 2 februari 2005 met de Tweede Kamer1.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Tweede Kamer, 2004–2005, 29 461, nr. 11, blz. 6.