Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129453 nr. 529

29 453 Woningcorporaties

Nr. 529 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari

Vorige maand heb ik uw Kamer geïnformeerd over de duurzame oplossing voor Vestia (Kamerstuk 29 453, nr. 527). Zoals daarin aangegeven werk ik aan het mogelijk maken en faciliteren van de oplossing zoals hij is aangedragen door de adviescommissie Vestia (ACV) die door Aedes is ingesteld. Hierover heb ik de afgelopen periode gesproken met alle betrokken partijen waaronder het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Aedes en Vestia. De oplossing voor de problemen bij Vestia kan alleen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd worden als alle partijen de handen ineenslaan. Met de bovengenoemde partijen ben ik gekomen tot een akkoord op hoofdlijnen waarmee alle partijen verklaren zich in te spannen voor het realiseren van de duurzame oplossing voor Vestia. Dit akkoord heb ik bijgevoegd, de Aw heeft hier positief op gereageerd vanuit hun rol als toezichthouder1. De belangrijkste vervolgstap is dat de sector zich hierover zal uitspreken op het Aedescongres op 9 februari 2021.

De betrokken partijen zijn gemotiveerd om de financiële problemen bij Vestia en de volkshuisvestelijke knelpunten die daarmee samenhangen op te lossen. Over de details van deze oplossing en het vervolgtraject verwacht ik u in het tweede kwartaal verder te informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl