Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829453 nr. 479

29 453 Woningcorporaties

Nr. 479 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2018

Op 29 juni jl. heb ik u per brief geïnformeerd (Kamerstuk 29 453, nr. 478) over het besluit dat is genomen op de aanvraag voor saneringssubsidie van de woningcorporatie Woonstichting Geertruidenberg (WSG). U heeft mij verzocht om zo spoedig mogelijk alle documenten met betrekking tot de voorstellen die ter tafel hebben gelegen openbaar te maken, mede met het oog op het rondetafelgesprek dat uw Kamer heeft ingepland op 4 juli a.s.

Mede met het oog op dit rondetafelgesprek is een aanzienlijk deel van de informatie reeds openbaar. De gemandateerd saneerder het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft afgelopen vrijdag het saneringsbesluit op zijn website geplaatst (www.wsw.nl). Het WSW in zijn hoedanigheid als borgingsvoorziening en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw, https://tijdelijk.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoningcorporaties/corporaties/?corp=L1787) hebben hun zienswijzen op de saneringsaanvraag van WSG op hun websites gepubliceerd. De website van WSG (www.wsgnl.com) gaat onder meer in op de adviezen van Aedes.

Het streven is dat de achterliggende informatie zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt. De verwachting is echter dat dit, net als bij eerdere saneringsbesluiten, enkele maanden in beslag zal nemen. Alle documenten moeten namelijk eerst zorgvuldig gecontroleerd worden om te bepalen welke documenten openbaar gemaakt kunnen worden. In ieder geval moet worden gecontroleerd of de documenten passages bevatten met daarin bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt, persoonsgegevens of gegevens die een partij onevenredig kunnen bevoordelen of benadelen. Ook moet worden beoordeeld of documenten zijn opgesteld voor intern beraad met daarin persoonlijke beleidsopvattingen. Verder zal aan meerdere betrokken partijen een zienswijze worden gevraagd over de documenten die van hen afkomstig zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren