29 453 Woningcorporaties

Nr. 351 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2014

In juli 2014 heeft woningcorporatie Vestia een aangepast en aangescherpt verbeterplan 2014 ingediend bij het Centaal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Hierbij treft u de brief aan waarmee het CFV dit verbeterplan heeft goedgekeurd1.

In het verbeterplan zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een duurzaam financieel herstel van Vestia. Afhankelijk van de ontwikkeling van de rentestand zal Vestia dit herstel al dan niet op eigen kracht kunnen bewerkstelligen.

Eén van de maatregelen in het saneringsplan is de complexgewijze verkoop van woningen buiten het gebied van de metropool Rijnmond–Haaglanden. De opbrengst van deze verkopen kan in de periode 2014–2017 worden ingezet voor de reguliere aflossing van leningen. Naar verwachting zal Vestia in de periode 2014–2017 geen beroep behoeven te doen op additionele saneringssteun van het CFV.

De reguliere aflossingsmogelijkheden in de periode 2018–2021 zijn beperkt. Afhankelijk van de renteontwikkeling valt niet uit te sluiten dat in die periode een tweede steuntoekenning door het CFV noodzakelijk is.

Recent heeft Vestia haar voornemen bekend gemaakt om circa 6.000 eenheden (waarvan circa 5.500 woningen) te verkopen aan de Duitse woninginvesteerder Patrizia. Een dergelijke verkoop past in de strategie zoals uitgezet in het goedgekeurde verbeterplan. Deze verkoop zal beoordeeld worden op basis van de gebruikelijke criteria in de MG2013-02 (met o.a. een zienswijze van huurders en van de gemeente), waarbij het CFV advies zal uitbrengen over de financiële gevolgen van de voorgenomen verkoop.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven