29 453 Woningcorporaties

Nr. 347 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2014

Hierbij treft u ter informatie aan een brief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over de beoordeling van het eerste hersteljaar van woningcorporatie Vestia1.

In de brief wordt een stand van zaken gegeven met betrekking tot de sanering van Vestia. Het verbeterplan is door Vestia voortvarend uitgevoerd, waardoor de financiële positie zich verbetert. Op basis van het omvangrijke negatieve volkshuisvestelijke vermogen kan het CFV nog niet uitsluiten dat corporaties nogmaals moeten bijdragen aan het verdere financieel herstel van Vestia.

Om te komen tot een duurzaam financieel herstel is een aanvulling en aanscherping van de maatregelen in het verbeterplan noodzakelijk. In een gezamenlijk traject met Vestia, WSW, CFV en ILT wordt gekeken naar verschillende varianten hiervoor, die de basis zouden kunnen bieden voor een door het CFV goed te keuren saneringsplan.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven