29 453 Woningcorporaties

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Hierbij bied ik uw Kamer de CFV-rapporten «Sectorbeeld realisaties woning-corporaties verslagjaar 2009» en «Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2010» aan1.

De samenvatting van beide rapporten heb ik uw Kamer reeds doen toekomen bij mijn brief van 6 december 2010 getiteld «Artikelen Volkskrant inzake financiële positie woningcorporaties» (kamerstuk 29 453, nr. 179).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven