Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029453 nr. 139

29 453
Woningcorporaties

nr. 139
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2009

Onder verwijzing naar het algemeen overleg Sectorbeeld woningcorporaties van 3 november jongstleden heeft het lid Van Gent in het algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid van 12 november jongstleden aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van woongebouwen in verband met ziekenvervoer. In reactie daarop heb ik in laatstbedoeld overleg toegezegd a) dat ik u vóór 1 februari 2010 een notitie hierover zal doen toekomen alsmede b) dat ik u de mij thans beschikbare informatie per omgaande zal doen toekomen. Met toezending van bijgaande informatie geef ik uitvoering aan de onder b) bedoelde toezegging.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

Toegankelijkheid woongebouwen in verband met ziekenvervoer

Onder verwijzing naar het algemeen overleg Sectorbeeld woningcorporaties van 3 november jongstleden heeft mevrouw Van Gent (Groen Links) in het algemeen overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid van 12 november jongstleden aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van woongebouwen in verband met ziekenvervoer. Zij doelt met name op het verschijnsel dat zieke mensen die van hun woning naar elders (bijv. een ziekenhuis) moeten worden vervoerd, soms alleen maar uit hun woning naar buiten (bijv. naar de ambulance) vervoerd kunnen worden met behulp van een takelwerktuig van de brandweer. Zij wijst in dit verband ook op de toenemende vergrijzing van de bevolking, die ertoe zou kunnen leiden dat het aantal gevallen waarin zieken op deze wijze vervoerd gaan worden, zal toenemen.

In reactie daarop zij allereerst opgemerkt dat aard en omvang van het betreffende verschijnsel (alsmede de eventuele toekomstige gevolgen van de demografische ontwikkeling daarop) door WWI nog nader moeten worden uitgediept. Daartoe zal o.m. contact opgenomen worden met de ziekenvervoerdersbranche en de brandweerwereld. In de toegezegde uiteindelijke notitie zullen de resultaten daarvan worden meegenomen.

Op voorhand is duidelijk dat in een aantal gevallen ziekenvervoer op de bedoelde wijze vanuit medisch oogpunt onvermijdelijk is. Zieken móeten soms op medische gronden horizontaal worden vervoerd en inschakeling van een takelwerktuig van de brandweer kan – afhankelijk van de woonsituatie van de zieke persoon – de enige optie zijn om dat te realiseren. Vooralsnog is WWI niet bekend om welk aantal personen het jaarlijks gaat en of het hier m.n. om oudere personen gaat zodat – gegeven de vergrijzing – een toename van dat aantal mag worden verwacht.

Niet uitgesloten is dat er daarnaast gevallen zijn waarin de betreffende zieke ook met behulp van een takelwerktuig uit de woning moet worden vervoerd zonder dat een medische noodzaak tot horizontaal vervoer bestaat. Inschakeling van een takelwerktuig kan in die gevallen eventueel aan de orde zijn wanneer de betreffende zieke om andere dan medische redenen niet via de trap kan worden vervoerd. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het vervoer van extreem zware personen.

Vervoer met behulp van een takelwerktuig zou niet aan de orde hoeven te zijn wanneer de betrokkenen zouden wonen in een woning die (c.q. een woongebouw dat) horizontaal vervoer mogelijk maakt. In dat verband is de kwaliteit van woningen en woongebouwen van belang.

Voor nieuwe woongebouwen met woningen moet volgens het Bouwbesluit 2003 altijd een brancardlift aanwezig zijn indien het een groot woongebouw betreft (meer dan 3500 m2 aan woningen op een hoogte van ten minste 1,5 m boven het aansluitende terrein) of elk woongebouw met woningen op een hoogte van meer dan 12,5 m boven het maaiveld.

Uitgangspunt bij deze voorschriften is dat in kleinere of lagere gebouwen ziekenvervoer via de trap in de regel mogelijk is. Wordt bij een kleiner of lager woongebouw vrijwillig een lift aangebracht, dan behoeft deze lift bezien vanuit het Bouwbesluit 2003 geen brancardlift te zijn.

Voor bestaande bouw gelden in het geheel geen eisen aan de aanwezigheid van een brancardlift. Het alsnog stellen van deze eisen is bezien vanuit verworven rechten (en kosten en beschikbare ruimte) onwenselijk.

Naast de kwaliteit van woningen en woongebouwen is ook de verdeling van woonruimte van belang. Ook in het geval dat op zich voldoende toegankelijke woningen en woongebouwen beschikbaar zijn, hoeven die uiteraard feitelijk niet in gebruik te zijn bij degenen die daarop het meest aangewezen zijn. Door middel van woonruimteverdelingsbeleid kunnen verhuurders en gemeenten invloed op die woonruimteverdeling uitoefenen.