29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

Op 16 april 2019 heeft de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid een brief gevraagd over het bericht «Tbs’er opgepakt om vuurwapenhandel». In mijn brief van 27 mei 2019 heb ik laten weten dat de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie) het interne onderzoek van de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) Heiloo naar de toedracht zal valideren.1 Hierbij stuur ik u de Inspectiebevindingen2.

Uit het interne onderzoek van FPA Heiloo blijkt dat er onvoldoende uitvoering is gegeven aan de door de rechter opgelegde tbs-voorwaarden. Het ontbrak aan heldere afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende organisaties en behandelaren, zowel binnen het behandelteam als met GGZ Reclassering Fivoor. Ook blijkt dat specifieke signalen niet zijn geïnterpreteerd als risicovol en niet in een breder kader van eerdere voorvallen zijn geplaatst. FPA Heiloo heeft op basis van deze conclusies verbetersuggesties geformuleerd, die zijn omgezet in acties.

De Inspectie oordeelt dat de voorgestelde verbetersuggesties logisch voortvloeien uit de te volgen conclusies en dat deze duidelijk zijn vertaald in acties. Daarnaast is FPA Heiloo gevraagd om met GGZ Reclassering Fivoor een verbeterplan te maken voor een betere samenwerking. De Inspectie houdt hier (regulier) toezicht op.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 29 452, nr. 231

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven