29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2018

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer heeft mij verzocht voor het eerstvolgende algemeen overleg Tbs een reactie te doen toekomen op het bericht «Tbs'er smokkelt simpel drugs en kinderporno kliniek in».

Contrabande is niet toegestaan in de forensische psychiatrisch centra (FPC’s). Contrabande brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid binnen en buiten de kliniek. De effectieve bestrijding van contrabande verdient daarom blijvende aandacht. Het aantreffen van contrabande heeft altijd consequenties voor de tbs-gestelden, bezoekers of medewerkers. Onder deze consequenties vallen bijvoorbeeld het intrekken van verlof, het overplaatsen van de tbs-gestelden naar een andere afdeling of kliniek of het niet langer mogen ontvangen van bepaalde bezoekers. Bij het aantreffen van contrabande bij bezoekers wordt hun toegang tot de kliniek ontzegt.

In het genoemde artikel wordt aan de hand van enkele voorbeelden een ernstig beeld geschetst over de situatie in de Van der Hoeven kliniek. De kliniek herkent zich echter niet in het beeld dat het artikel schetst. Ook hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) dergelijke signalen niet ontvangen. Niettemin staat de veiligheid voorop, daarom bekijkt de Inspectie of zij aanleiding ziet voor nader onderzoek bij de Van der Hoevenkliniek. De Inspectie heeft laten weten mij daarover voor de zomer te informeren.

Bij de brief beantwoord ik tevens de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen (SP) (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1901) en Markuszower (PVV) (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1902) over dit onderwerp.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven