29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2017

Met deze brief informeer ik u over het aantal voorvallen van ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden en het aantal keren dat de regeling «één jaar geen verlof» is toegepast in 2016. Ongeoorloofde afwezigheid bestaat uit zowel ontvluchtingen als onttrekkingen. Van een onttrekking is sprake als iemand zich aan het toezicht tijdens begeleid verlof onttrekt of indien een justitiabele zich niet tijdig op de afgesproken plaats bevindt na of tijdens onbegeleid verlof. Van een ontvluchting is sprake wanneer een justitiabele zonder toestemming een beveiligde inrichting heeft verlaten.

Het aantal voorvallen van ongeoorloofde afwezigheid wordt tevens gepubliceerd in «DJI in getal», dat jaarlijks verschijnt. Deze cijfers zijn voor een ieder eenvoudig te raadplegen via de website van DJI.

1. Ongeoorloofde afwezigheid

In de onderstaande tabel is het aantal ongeoorloofde afwezigheden (OA) ten opzichte van het aantal tbs-gestelden met een verlofmachtiging sinds 2012 uiteengezet.1 Een tbs-gestelde kan jaarlijks meerdere verlofbewegingen maken, maar beschikt over één verlofmachtiging. In 2016 is het 32 maal voorgekomen dat een tbs-gestelde ongeoorloofd afwezig is geweest. In alle gevallen betrof het een onttrekking. Zij zijn allen retour. Van deze 32 waren er 31 binnen een week terug, waarvan 13 tbs-gestelden alweer dezelfde dag terug waren. Eén tbs-gestelde was na 20 dagen terug. In 2016 waren er geen ontvluchtingen.

Jaar

Machtigingen

OA

Percentage

2012

1219

56

4,59%

2013

1174

35

2,98%

2014

1110

39

3,51%

2015

976

49

5,02%

2016

891

32

3,59%

Jaarlijks fluctueert het percentage OA’s enigszins vanwege de kleine aantallen, maar het aantal blijft beperkt ten opzichte van het totaal aantal verlofbewegingen van 40.000; minder dan een promille.

Hieronder is per forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de ongeoorloofde afwezigheid in absolute aantallen voor 2014, 2015 en 2016 weergegeven.

FPC

2014

2015

2016

Oostvaarderskliniek

3

4

4

De Rooyse Wissel

8

4

3

Kijvelanden

1

2

4

H. van der Hoevenkliniek

2

3

3

Pompestichting

2

6

6

Dr. S. van Mesdag

9

12

6

GGZ Drenthe

0

0

4

FPK Woenselse Poort

0

6

0

Inforsa

5

2

0

Trajectum

4

7

2

Veldzicht

3

3

Oldenkotte

1

2 Landen

1

Totaal

39

491

32

X Noot
1

Tbs-capaciteit bij fpc Veldzicht, fpc Oldenkotte en fpc 2landen is afgebouwd in 2014 en 2015.

Indien er bij een bepaalde kliniek relatief opvallend vaak OA plaats vindt, wordt dit met de betreffende kliniek besproken.

2. Maatregel 1-jaar-geen-verlof

Aan tbs-gestelden die ongeoorloofd afwezig zijn geweest en van wie de machtiging van rechtswege is komen te vervallen, wordt afhankelijk van de duur van de afwezigheid en de verlofsoort één jaar geen verlof verleend, tenzij zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zich daartegen verzetten. Ook tbs-gestelden die een strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, krijgen afhankelijk van de verlofsoort één jaar geen verlof. In 2016 is 26 maal de maatregel één jaar geen verlof toegepast. Dit gebeurde 14 maal naar aanleiding van een ongeoorloofde afwezigheid en 12 maal naar aanleiding van een strafbaar feit.

De tbs-maatregel heeft het beschermen van de samenleving tot doel. In het kader van deze maatregel kan de stoornis, die een rol heeft gespeeld bij het strafbare gedrag, worden aangepakt door middel van een intensief behandeltraject. Hiermee wordt de recidivekans verlaagd. Het gefaseerd en verantwoord opbouwen van vrijheden door middel van verlof speelt hierin een belangrijke rol. Uit de cijfers in deze brief blijkt dat mede dankzij de zorgvuldige procedure van verloftoekenning en het monitoren van de voortgang het overgrote deel van de verloven succesvol verloopt.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Het aantal lopende machtigingen is op peildatum.

Naar boven