29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2011

In de Regeling van Werkzaamheden van donderdag 6 oktober jl. verzocht het lid van uw Kamer Leijten, namens het lid Gesthuizen, mij een brief te zenden naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland van afgelopen zondag. Daarin was te zien hoe in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven een patiënt met een camera het beveiligde terrein kon betreden. Ook was te zien hoe hij drugs kocht van een andere patiënt. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Het is kwalijk dat deze feiten zich hebben kunnen voordoen. Forensisch psychiatrische klinieken dienen adequaat te zijn beveiligd. Uit de beelden zoals die jongstleden zondag zijn uitgezonden, kan worden opgemaakt dat de toegangscontrole van de kliniek in kwestie te wensen heeft overgelaten. Daarbij komt nog dat er door een patiënt in drugs wordt gehandeld, blijkens opnamen die met de eerdergenoemde verborgen camera zijn vervaardigd. De Woenselse Poort heeft naar aanleiding van de getoonde beelden direct maatregelen getroffen ter verscherping van de toegangscontrole.

De forensisch psychiatrische centra hebben in 2009 gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om middelengebruik in de kliniek te voorkomen en te bestrijden. Ook de Woenselse Poort heeft dit plan van aanpak onderschreven. Ondanks het streven naar een drugsvrije behandelomgeving, heeft de invoer en handel in drugs kunnen plaatsvinden.

De patiënt in kwestie is overigens geen tbs-gestelde, maar kreeg zorg in het kader van een voorwaardelijke sanctie. De patiënt die de cocaïne heeft verkocht, heeft evenmin een tbs-maatregel opgelegd gekregen. Hij was in de kliniek geplaatst in verband met zijn detentiefasering. De Woenselse Poort is een kliniek waar mensen met verschillende straf- en civielrechtelijke titels zijn geplaatst. De mate van vrijheid die patiënten hebben, wordt bepaald door die titel en de fase van de behandeling waarin de patiënt zich bevindt. Het is onvermijdelijk dat bij elkaar geplaatste patiënten zich in verschillende fasen van de behandeling bevinden – ook als die allen dezelfde justiële titel zouden hebben. Des te belangrijker is derhalve de controle aan de poort. De toegangsprocedures moeten dan ook regelmatig worden getoetst op veiligheid en volledigheid.

Ik heb de kliniek gevraagd een onderzoek te doen naar de toedracht van de feiten. Ik wil in elk geval duidelijkheid verkrijgen over de toegangscontrole op patiënten en de controle aan de poort op alle goederen die worden in- en uitgevoerd. Daarnaast moet duidelijkheid worden verschaft over de omstandigheden waarin de handel in drugs heeft kunnen plaatsvinden.

Met het toedrachtsonderzoek is direct gestart door medewerkers van FPK De Woenselse Poort. Hierbij wordt een onafhankelijke deskundige betrokken. Ik heb de inrichting gevraagd mij voor 1 november a.s. op de hoogte te stellen van de eerste bevindingen. Op basis daarvan besluit ik of nader onafhankelijk onderzoek noodzakelijk is. Voor 1 december a.s. informeer ik uw Kamer nader.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven