Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929447 nr. 7

29 447
Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

nr. 7
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2008

Met deze brief stuur ik u het ministerieel plan bloedvoorziening 2009–2011.1

In het ministerieel plan bloedvoorziening is het beleidskader omtrent de bloedvoorziening voor de komende jaren vastgelegd. De Wet inzake bloedvoorziening (Wibv), waarin enkele uitgangspunten zijn vastgelegd, dient hierbij als basis. Zo dient bloeddonatie onbetaald te gebeuren, is er een streven naar nationale zelfvoorziening en is er één bloedvoorzieningsorganisatie (Sanquin).

Bij het opstellen van de Wibv is bewust gekozen voor ministeriële verantwoordelijkheid en voor het verplicht toesturen van het beleidsplan aan de Staten-Generaal, zodat ook de democratische controle is gewaarborgd.

Ingevolge de wet dient er jaarlijks een ministerieel plan bloedvoorziening vastgesteld te worden. Uit evaluaties van de Wibv is gebleken dat een dergelijk plan eens in de drie jaar afdoende is. Daarom ligt er nu een meerjarig plan (2009–2011). Om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichting zal voortaan in de tussenliggende jaren een brief naar u gestuurd worden met daarin de actualiteiten. Indien het ministerieel plan tussentijdse aanpassing behoeft, zal dat ook gebeuren.

Recent is er een aantal kwesties die Sanquin betreffen in schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer onder mijn aandacht gebracht. Zo zijn vragen gesteld over de salariëring van de leden van de Raad van Bestuur van Sanquin en over de donorinspraak.

SALARIËRING

Over het beleid voor de honorering van de leden van de Raad van Bestuur heb ik inmiddels gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Raad van Toezicht van Sanquin. Mijn inzet is om het honoreringsbeleid dat de Raad van Toezicht van Sanquin gaat hanteren, in te passen in de brede kabinetsaanpak rond het normeren en maximeren van de topinkomens in de semipublieke sectoren.

De minister van BZK heeft u daarover enkele brieven geschreven, waarin ondermeer is aangekondigd dat er een «Wet Normering topinkomens in de semipublieke sector» komt, geënt op het advies «Normeren en Waarderen» dat de commissie-Dijkstal heeft uitgebracht.

Met het oog op de kabinetslijn uit die brieven en het daarin voorgestelde coderegime heb ik de voorzitter van de Raad van Toezicht van Sanquin gevraagd de coderegeling die de koepel van de toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de koepel van de bestuurders in de zorg (NVZD) op dit moment uitwerken, het uitgangspunt te laten zijn voor de regeling bij Sanquin dan wel dat diezelfde code wordt gehanteerd. De nieuwe regeling zal betrekking hebben op nieuw te benoemen bestuursleden.

Op korte termijn is er geen vacature in de Raad van Bestuur van Sanquin. Ik heb de voorzitter van de Raad van Toezicht gevraagd of – mocht er toch een vacature ontstaan – er dan bij de invulling ervan nadrukkelijk wordt gekeken naar wat er dan bekend is over die code van NVTZ en NVZD en dienovereenkomstig wordt gehandeld. Dit zal ik vastleggen bij mijn goedkeuring van de begroting 2009 van Sanquin.

Mocht het wetgevingproces rond de Wet Normering niet vóór 1 januari 2010 zijn afgerond, dan zal ik het volgen van die afspraak ook in mijn goedkeuring van de begrotingen na 2009 opnemen totdat het wettelijk verankerd is en de betreffende code is goedgekeurd.

DONOR

De huidige donorvertegenwoordigingsstructuur bestaat sinds de oprichting van Sanquin (1998). Mij is bekend dat zowel door Sanquin als door de Landelijke Donorraad nagedacht wordt of deze structuur aanpassing behoeft.

Ik vind een adequate donorvertegenwoordiging van vitaal belang voor Sanquin. Niettemin acht ik de donorvertegenwoordigingsstructuur vooral een aangelegenheid die door betrokken partijen beoordeeld moet worden. Betrokkenen zijn immers zelf het beste in staat om aan te geven waar behoefte aan is en op welke wijze hun betrokkenheid het beste kan worden vormgegeven. Waar nodig, zal ik hierbij gaarne stimulerend en ondersteunend optreden. Ik verwijs graag naar de vormgeving van de belanghebbendenvertegenwoordiging in het wetsvoorstel voor de maatschappelijke onderneming, zoals de minister van Justitie momenteel voorbereidt. De regeling voor medezeggenschap biedt mogelijk ook interessante aanknopingspunten voor het bestuur van Sanquin om de betrokkenheid van donoren in de de toekomst te borgen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.