Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229427 nr. 78

29 427 ILO-verdragen

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2011

Tijdens het Algemeen Overleg over de WIA-evalautie van 27 april jl. (kamerstuk 32 716, nr. 3) heb ik uw Kamer toegezegd om u te informeren over de correspondentie met de ILO in verband met de zienswijze van het Comité van Deskundigen van de ILO over de verenigbaarheid van de Wet WIA met ILO-verdrag 121.

Conform deze toezegging stuur ik u bijgaand een brief van de ILO van 19 september jl. en mijn reactie daarop die ik heden aan de ILO heb doen toekomen.1

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.