Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529421 nr. 10

29 421
Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT

Ontvangen 27 oktober 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Hoofdstuk 10, artikel 1, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

A. Punt 1 komt te luiden:

1. Tegen een besluit krachtens artikel 3, eerste lid, kan, in afwijking van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

B. Punt 3 komt te luiden:

3. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Het beroep tegen een besluit krachtens artikel 3, eerste lid, kan worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de in artikel 5, tweede en derde lid, bedoelde bestuursorganen die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

II

Hoofdstuk 10, artikel 9, onderdeel DD, punt 1, vervalt.

III

Hoofdstuk 10, artikel 9, onderdeel FF, punt 1, vervalt.

IV

Hoofdstuk 10, artikel 9, onderdeel OOO, vervalt.

V

In hoofdstuk 10, artikel 9, onderdeel TTT, wordt «een belanghebbende» vervangen door: een ieder.

VI

Hoofdstuk 10, artikel 9, onderdeel YYY, komt als volgt te luiden:

YYY

Paragraaf 20.3 vervalt.

VII

In hoofdstuk 10, artikel 9, wordt na onderdeel YYY een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

YYYa

In artikel 20.13 wordt «afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht» vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

VIII

Hoofdstuk 10, artikel 13, onderdeel CC, wordt als volgt gewijzigd:

A. In punt 2 wordt in het tweede lid, onderdeel a, «Een belanghebbende» vervangen door: Een ieder.

B. Punt 5 komt als volgt te luiden:

5. In het zesde lid wordt «het tweede lid, onder l» vervangen door: het tweede lid, onder k.

Toelichting

Overheidsbesluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het milieu kunnen zulke ingrijpende gevolgen hebben, dat zij iedereen aangaan. Daarom moet ook een ieder de mogelijkheid hebben om tegen dit soort besluiten in beroep te gaan. Het is principieel onjuist om deze beroepsmogelijkheid tot «belanghebbenden» te beperken. Het is de inhoud van het bezwaar of het beroep dat bij de beoordeling ervan de doorslag moet geven. Daarnaast is er een belangrijke praktische reden waarom de actio popularis in stand moet blijven: het voorkomt dat de rechter wordt belast met een stroom zaken waarin niets anders ter discussie staat dan de vraag of degene die in beroep wil gaan, wel belanghebbende is.

Dit amendement handhaaft daarom de actio popularis in het omgevingsrecht.

De Wit